Engineering-KMUTT Job Fair 2018

Engineering-KMUTT Job Fair 2018

โครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2018คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงตำแหน่งงานว่างในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2018 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างผู้แทนสถานประกอบการกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยตรง

Sharing is caring!

About The Author

webmaster